Ye Zhang (Professor)

B.S. Nankai University

Ph.D. Hongkong University of Science and Technology

 

 

Xunwu Hu (Associate Professor)

B.S.    Wuhan University

Ph.D.  Okinawa Institute of Science and Technology Graduate University, Japan

 

Ting Liang (Associate Professor)

B.S.    Nanchang University

M.S.    Zhejiang University 

Ph.D.  University of Strasbourg, France

 

Qizheng Zhang (Ph.D Graduate Student)

B.S. Nankai University

 

Tianrui Zhao (M.Eng. Graduate Student)

B.S.    Sun Yat-Sen University

 

 

Zhen Gao (Research Assistant)

M.S.   Guangdong Ocean University

 

Junchao Zhi (Research Assistant)

M.S.   Guangzhou University of Chinese Medicine

 

Zhuofeng Li (Research Assistant)

B.S.   South China Agriculture University

 

 

Yanglin Jiang (Ph.D Graduate Student)

enrolled in Department of Chemistry, Renmin University of China

 

Huilin Wei (M.S. Graduate Student)

enrolled in School of Pharmaceutical Science, Guangzhou Medical University

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Create Your Own Website With Webador